Všeobecné podmienky používania týchto internetových stránok, zásady ochrany súkromia a používanie súborov „cookies“

Vitajte na internetových stránkach našej spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Túto internetovú stránku na doméne www.promileinfo.sk (ďalej len „Internetové stránky“) prevádzkuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO 31648479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Pivovary“, „spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.“, „naša spoločnosť“, „Spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s..

Tieto Internetové Stránky sa prevádzkujú za účelom poskytovania informácií o produktoch a službách Spoločnosti. Nič z obsahu týchto Internetových Stránok nemožno interpretovať ako ponuku na predaj, resp. ani žiadosť o ponuku na kúpu, niektorého z produktov Spoločnosti. Tieto produkty sa predávajú výhradne v súlade so zákonmi príslušných jurisdikcií krajín, na ktorých trhoch sú ponúkané.

 1. Podmienky užívania

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Všetky práva sú vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť  ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami  ako aj informáciami o autorských právach.

AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

 1. Vekové obmedzenie

Do niektorých sekcií Internetových Stránok nemáte mať v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky prístup, ak ste mladší ako 18 rokov, alebo ak ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholu v danej krajine, provincii, štátu alebo na území, z ktorého si Internetové stránky prezeráte. Pokiaľ spadáte do tejto kategórie, mohli by ste porušovať zákony alebo iné právne predpisy platné v krajine, v ktorej sa zdržujete alebo z ktorej sa pripájate, a mali by ste dotknutej sekcie okamžite opustiť. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia.

 1. Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že tieto Internetové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 1. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tohto webu, ani na obsah akéhokoľvek webu alebo externého webu.

Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme “tak, ako je” a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto Internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.

Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:

 • presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na týchto stránkach;
 • dostupnosť týchto stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
 • kompatibilitu týchto stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
 • to, že tieto stránky nie sú infikované vírusom alebo to, že server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.
 1. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto Internetové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.

Hoci informácie obsiahnuté na Internetových Stránkach boli formulované s náležitou starostlivosťou, Spoločnosť nedáva akúkoľvek záruku na to, že informácie týkajúce sa zdravotných rizík konzumácie alkoholu, prínosov konzumácie alkoholu a súvisiace materiály neobsahujú chyby, sú kompletné alebo vyčerpávajúce. Materiály uvedené na Internetových stránkach nemožno interpretovať ako rady zdravotníka, nemožno ich používať na diagnostické účely, ani ako náhradu kompletného hodnotenia zdravotníckym personálom. Ak máte otázky ohľadom dopadov konzumácie alkoholu na zdravotný stav, požiadajte o radu odborníka, ktorý posúdi vašu konkrétnu situáciu. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť ani správnosť odkazov na ďalšie informácie týkajúce sa zdravia, uvedené na Internetových stránkach. Spoločnosť na Internetových Stránkach nepodáva žiadne lekárske, právne ani iné rady, a žiadne takéto rady nemožno z ich obsahu odvodzovať.

S ohľadom na to, že časti Internetových stránok obsahujú komentáre odborníkov v príslušnom odbore alebo poskytujú príležitosť užívateľom uvádzať a vymieňať si svoje vlastné názory, je potrebné brať do úvahy, že tieto komentáre a príspevky nemusia zodpovedať postojom Spoločnosti. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zaviazaná schvaľovať, brať na seba alebo niesť zodpovednosť za akékoľvek odborné komentáre či príspevky, resp. za pohľadávky, škody či straty v dôsledku ich použitia a / alebo publikovanie na Internetových stránkach.

 1. Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko alebo ich Plzeňský Prazdroj Slovensko používa na základe licencie, ktorou máme vyhradené práva. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.

S výnimkou informácií, kde je možná identifikácia konkrétnej osoby a ktoré od vás môžeme dostať za podmienok ochrany osobných údajov, je všetok materiál, informácie a ďalšie komunikácie, ktoré prenesiete, odošlete alebo vložíte na tento web (ďalej len “Komunikácia”) považovaný za nedôverný a verejný. Spoločnosti nevznikajú ohľadom Komunikácie žiadne záväzky. Spoločnosť a ňou poverené osoby budú môcť voľne kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inak používať všetku Komunikáciu a všetky dáta, obrázky, zvuky, text a ďalšie objekty v Komunikácii obsiahnuté k ľubovoľnému komerčnému aj nekomerčnému účelu.

 1. Používanie týchto Internetových stránok

Plzeňský Prazdroj Slovensko umožňuje prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely a spôsoby užívania.

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

 • prepájať tieto Internetové stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
 • neoprávnene vniknúť do týchto Internetových stránok, používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na nelegálne účely; ani
 • pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopíruje z týchto stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktorá používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich internetových stránkach.

V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto internetové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

 1. Hypertextové odkazy

Plzeňský Prazdroj Slovensko na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

 1. Zmeny Podmienok

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové stránky opustite.

 1. Ochrana osobných údajov

10.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov s výnimkou oznámenia Vášho veku a krajiny, z ktorej pristupujete. Tieto údaje sú dôležité pre dodržanie ustanovení slovenských právnych predpisov, nakoľko na týchto stránkach sú propagované alkoholické nápoje. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu.

Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo nám poskytujete na účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej požiadavky. V závislosti od obsahu Vášho dotazu alebo požiadavky, môžu byť právnym základom spracúvania týchto osobných údajov opatrenia vykonané na Vašu žiadosť pred prípadným uzavretím zmluvy alebo oprávnený záujem spoločnosti spočívajúci najmä v zabezpečení možnosti reagovať na Váš podnet.

V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby ste sa mohli na našej stránke registrovať a vytvoriť si užívateľské konto.

Za týmto účelom sa prosím oboznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ak si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za podmienok tu uvedených.

Detailnejšie informácie o spracovávaní osobných údajov v našej Spoločnosti sa môžete dozvedieť v našej Ochrane súkromia.

10.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook súhlasíte:

 1. s tým, aby tieto nižšie uvedené údaje spracovávala naša spoločnosť ako prevádzkovateľ, t.j. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO 31 648 479;
 2. a to v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa vrátane ulice, popisné číslo, orientačné číslo, PSČ, štát, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, užívateľské meno, heslo a IP adresa;
 3. za účelom Vašej registrácie na našich stránkach;
 4. po dobu 3 rokov, ak svoj súhlas neodvoláte skôr. Po uplynutí tejto doby môže Spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu Spoločnosti a to najdlhšie po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku spojeného s Vašou registráciou na našich stránkach a súvisiacich nákupoch.

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať po odkliknutí príslušného políčka vo Vašom užívateľskom konte alebo emailom adresovaným na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.3 Spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho titulu ako súhlasu:

V niektorých prípadoch bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu Spoločnosti alebo na Váš podnet pre vybavenie Vašich dotazov, alebo pre Vaše interakcie s nami. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktorí sa priamo podieľajú na vybavení predmetnej záležitosti. Týmto osobám budú osobné údaje poskytované v nevyhnutnom rozsahu.

10.4. Poskytnutie informácii v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Spoločnosť Vás informuje o v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“).

Spoločnosť Vás informuje, že za podmienok stanovených v Nariadení, máte voči Spoločnosti:

 1. právo na výmaz svojich Osobných údajov;
 2. právo na prístup ku svojim Osobným údajom;
 3. právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie Vašich Osobných údajov v prípade, že:
  1. popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
  3. Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 4. právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 5. právo poznať povahu automatizovaného spracovania Osobných údajov v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do Vašich práv a právom chránených záujmov;
 6. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (viď vyššie), vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka,  ak sa toto rozhodnutie netýka plnenia Zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou;
 7. právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko Vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Spoločnosť povinná Vám bez zbytočného odkladu oznámiť.

Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku proti profilovaniu a voči spracúvaniu  osobných údajov na účely priameho marketingu.

Taktiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na adrese jej sídla alebo na emailovej adrese personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

Bližšie informácie k ochrane osobných údajov v Spoločnosti nájdete v „Privacy Policy“.

10.5. Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup  

V prípade, ak chcete uplatniť Vaše právo na prístup, môžete tak urobiť žiadosťou adresovanou na sídlo našej spoločnosti alebo emailom na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, ak nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovávaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť.

Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takom prípade Vás o predĺžení lehoty a jeho pôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Ak by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúca sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.6. Spracovávanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

Niektoré časti Internetových stránok nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom nie je teda spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto ako náhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

10.7. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

10.8. Súbory „cookies“

Na týchto stránkach používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite.
Tieto Internetové stránky používajú jednako tzv. “Session cookies”, tak aj tzv. “Persistent cookies”. Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

Tieto Internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • Zlepšujú výkon Internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým je návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
 • Zvyšujú funkčnosť Internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli.
 • Umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamu a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a
 • umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov “cookies” dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. “Cookies” nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových stránok, nie je ale možné spojiť to s konkrétnym užívateľom. Súbory “cookies” ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávanie identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

Tieto stránky si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním týchto Internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov “cookies” vyššie uvedeným spôsobom.

 1. Rozhodujúce právo

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

Vo Veľkom Šariši, dňa 1. 7. 2021

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.